Thursday, March 22, 2007

कसं सांगू .....!

कसं सांगू .....!
तुला पटणारही नाही.
साक्ष तुझ्या-माझ्या गुपिताची,
तो निशिगंध....
अबोल झालाय !

तुला आठवतं.........?
त्या अनुरागी क्षणांवरती
त्याच्याही गंधाची
पखरण होतीच,
त्या कैफाचा स्पर्षवारा,
त्यालाही हवासा वाटला.

ताटातुटीच्या क्षणी........!
'पुन्हा येते' म्हणालीस,
आली नाहीस.

तुझ्या प्रतीक्षेत तो मात्र,
कोमेजून गेलाय......!

माझं कांही नाही.....!
पण निदान त्याच्यासाठीं तरी,
तुला पुन्हा यायलाच हवं......!!

No comments: